Kom ik in aanmerking

Kom ik in aanmerking?

 

Welke voorwaarden toetsen wij af bij inschrijving?

Om in aanmerking te komen voor een woning van het SVK moet je je eerst inschrijven. Om dit te kunnen doen, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

 • De leeftijdsvoorwaarde
 • De inkomensvoorwaarde
 • De onroerende bezitsvoorwaarde
 • De verblijfsvoorwaarde

Wie moet er voldoen aan deze verschillende voorwaarden?

De volgende personen zijn kandidaat-huurders:

 • De toekomstige referentiehuurder: Bij inschrijving duidt het gezin de toekomstige referentiehuurder aan. Dit bepaalt wie rechten kan doen gelden op de woning, welke uitzonderingen op het inkomen er eventueel gelden en wie het inschrijvingsnummer behoudt wanneer het gezin uit elkaar gaat voor er een woning is toegewezen.
 • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en

….met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is

….met de toekomstige referentiehuurder wettelijk samenwoont

…. de toekomstige referentiehuurder zijn feitelijke partner is

 

Leeftijdsvoorwaarde 

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding door een erkende dienst of een OCMW zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

 

Inkomensvoorwaarde

Om je bij ons te kunnen inschrijven mag het inkomen van de toekomstige referentiehuurder, alsook die van zijn/haar partner (gehuwd of feitelijke) of wettelijke samenwoner, niet te hoog zijn. De partner moet hier enkel aan voldoen als hij/zij de woning mee gaat bewonen.

Welke inkomsten tellen mee?

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is de som van de volgende inkomsten (=referentie-inkomen):

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten
b) het leefloon
c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Van wanneer?

Het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is (max 3 jaar geleden). Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het referentie-inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. De actuele inkomensgrenzen kan u hier terugvinden. Het bedrag varieert naargelang uw gezinssituatie.

Huidig inkomen

Het huidig inkomen wordt gebruikt wanneer blijkt dat:

- het referentie-inkomen hoger ligt dan de inkomensgrens

- geen enkele kandidaat-huurder over een referentie-inkomen beschikt

- de som van het referentie-inkomen is 0

Collectieve schuldenregeling of budgetbeheer

Als u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, of in budgetbegeleiding of budgetbeheer bent bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, kan het SVK beslissen om het actueel besteedbaar inkomen in aanmerking te nemen.

Welke inkomsten tellen niet mee? 

De inkomens van alle andere gezinsleden (dwz buiten de referentiehuurder en diens inwonende partner)  tellen niet mee. 

 

De onroerende bezitsvoorwaarde

 

Je kan je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond bezit (zowel in België als in het buitenland).

Dit betekent concreet dat u:

 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal mag hebben
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben die u volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben of door een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap,  waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Drie uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde

 1. Wanneer u een woning of bouwgrond: kosteloos heeft verworven
  • Gedeeltelijk in volle eigendom kosteloos heeft verworven
  • Een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik kosteloos heeft verworven
  • Bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal kosteloos heeft verworven

dan kan u toch ingeschreven worden op voorwaarde dat u één jaar na toewijzing uw aandeel heeft vervreemd. Het SVK kan beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft. 

 1. Wanneer u een woning of bouwgrond
  • Volledig in volle eigendom
  • Volledig in vruchtgebruik
  • Met een volledig recht van erfpacht
  • Met een volledig recht van opstal

heeft met uw (ex-)partner (dus ook wettelijke en feitelijke (ex-)partners) én deze persoon gaat de sociale woning niet mee bewonen, kan u toch ingeschreven worden. Ook hier zal u één jaar na toewijzing deze woning of bouwgrond moeten vervreemd hebben. Het SVK kan beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft. 

 1. De onroerende bezitsvoorwaarde geldt ook niet wanneer:
 • uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is (bv. campingverblijf)
 • uw woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard, u in deze woning woont en de ontruiming noodzakelijk is
 • u een fysieke handicap heeft en de woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, niet is aangepast
 • u een fysieke handicap heeft en bent ingeschreven  voor een ADL-woning
 • u  het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring
 • u het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling

Ook hier zal u één jaar na toewijzing deze woning moeten vervreemd hebben. Het SVK kan beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft. 

 

De verblijfsvoorwaarde

Dit betekent concreet dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. In het bevolkingsregister vindt u ook het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister.

Ook is het belangrijk dat je een adres hebt. Wie ambtelijk geschrapt is, kan niet worden ingeschreven. Je kan je in deze situatie wel wenden tot het OCMW. Mogelijks kunnen zij jou een referentie-adres verschaffen. Of je kan je adres bij vrienden of familie zetten.